Структура

Статут и структура на ЛРД гр. Казанлък

„Ловно-рибарското дружество – Сокол” гр.Казанлък е сдружение на граждани с нестопанска цел, учредено съгласно „Закона за юридически лица с нестопанска цел”, ЗЛОД, ППЗЛОД и ЗРА.
Сдружението осъществява обществено полезна дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ и „Закона за лова и опазване на дивеча” в областта на човешките права в гражданското общество, за остояване на интересите на членовете си, за обогатяване, възпроизводство и съхраняване на екологичното равновесие в дивата флора и фауна и развитие на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело.
Върховен орган на управление на сдружението е Общото събрание.
Общото събрание избира Управителен съвет, Председател на Управителния съвет, членове на УС и Контролен съвет.
Управителния съвет, ръководи работата на сдружението между Общите събрания.
Сдружението има устав, който е приет на Общо събрание, и се изпълнява от всички членове на сдружението.

Основни цели и задачи на „ЛРД – Сокол”, гр. Казанлък:

  • Да работи за опазване и обогатяване да биологичното разнообразие;
  • Да създава условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт и спортно – състезателната дейност като ги организира и ръководи;
  • Развива киноложкото дело;
  • Чрез разнообразни форми и средства съдейства за повишаване на ловната, риболовната и екологична култура на своите членове и населението;
  • Подготвя кандидати ловци и риболовци, при наличие на свободна ловна площ и мн. др.