Зимно бърне

Зимно бърне (Anas crecca L.)

Разпространение

Зимно бърне

Зимното бърне гнезди в Европа, Азия и Северна Америка. Зимува в Западна и Южна Европа, Северна Африка и южните части на Азия и Северна Америка. У нас се среща по време на миграции и зимуване. Като гнездящ вид е малоброен. Сигурно зимуване е установено в Атанасовско езеро.

Описание

Мъжките птици при зимното бърне достигат на дължина от 33 до 38 сm и тежат от 250 до 450 gr, а женските – 200-300 gr. Има добре изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм.

       Описание на мъжкото зимно бърне

Зимно бърне

През сватбения период оперението на шията и главата е ръждивокафяво. През очите минава широка виолетово-зелена препаска, спускаща се назад към тила, оградена с тънка бяла линия. Гушата и гърдите са жълти, с кафяви капковидни петна. Гърбът и тялото отстрани са сиви с тъмни вълновидни напречни препаски. Надопашието е сиво-кафяво. Коремът е бял, подопашието – черно, с по едно триъгълно жълто петно отстрани. Надкрилията са кафяви. Крилното огледало е пъстро, зелено или черно, с метален блясък, оградено отпред и отзад с бели ивици. В извънбрачно оперение приличат на женските, но гърбът е по-тъмен, а гушата по-слабо напетнена.

     Описание на женските при зимното бърне

Зимно бърне

Женските птици при този вид нямат добре изразен сезонен диморфизъм. Оперението им е сиво-кафяво, по-тъмно по гърба, с множество тъмни петна и препаски.

Имат неясна презочна ивица. Гушата и страните на тялото са с жълтеникав оттенък. Коремът е бял. Крилното огледало е както при мъжките. Надкрилията са кафяви. При двата пола осите на маховите пера са кафяви.

Младите птици приличат на женската, но са по-слабо напетнени, по-тъмни по гърба и с тъмни сиво-кафяви петна по корема.

Местообитания

Видът предпочита вътрешните затворени водоеми и рекички. Типичните му местообитания са малки сладководни езера, плитки блата с богата крайбрежна растителност. По време на прелета у нас се среща повсеместно заедно с другите патици. През зимата се държи на малки ята.

Храна

Храната на зимното бърне е почти същата, както на обикновената дивата патица.

Биология

Зимно бърне

Зимното бърне достига полова зрелост след навършване на една година. Свадтуването е през пролетта със шумен летеж и борба между мъжките.

Гнезди единично или на малки групи в близост до водоемите. Гнездото е на земята, скрито сред гъсти треви или храсти. Представлява плитка ямичка, покрита със сухи треви и други растителни остатъци.

През април-май женската снася най-често 8-11 жълто-бели яйца със светло-жълтеникав или зеленикав оттенък, които покрива със светлокафяв пух, когато напуска гнездото, за да се храни. Мътенето продължава 24-25 дни.

Ловностопанско значение

Предпочитан ловен обект. В световен аспект числеността му е стабилна. У нас зимуват между десет и дванадесет хиляди птици.

Зимното бърне не е много предпазливо и допуска човека сравнително близо. От водата излита стремително вертикално нагоре и лети много бързо и маневрено с чести махания на крилата. Обича да се затаява в растителността. Това прави ловът му интересен и пълен с изненади.

Сроковете за ловуване

Съгласно биологията на птицатам ловният сезон е определен от 1 октомври до 31 януари.

Източник: Ловен туризъм в България / Янчо Найденов/