Тарифи

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите

ТАРИФА за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие