Скален гълъб

Скален гълъб (Columba livia GRmelin, 1789)

Разпространение

Скален гълъб

Видът е повсеместно разпространен в Европа и Азия. У нас се среща предимно в скалистите предпланински и планински райони на страната.

Пъдпъдъкът е единственият прелетен вид от срещащите се у нас кокошеподобни птици. Зимува в Африка, Южна Азия и в малки количества в най-южните части на Европа. У нас е разпространен повсеместно в обработваемите площи.

Описание

Окраската на скалния гълъб е тъмносива, с по-светли крила и бяло надопашие. На крилата има две черни препаски. Опашката му завършва с широка сивочерна ивица. Мъжкият достига на дължина 34-38 сm.

Местообитания

Скалният гълъб се среща в отделни скалисти местности в цялата страна. Води уседнал живот, но в някои райони е скитаща птица. Живее като полудив в населените места. Кръстосва се с домашния гълъб.

Храна

Скален гълъб

Скалният гълъб се храни със семената на различни диви и културни растения. Като всички зърноядни птици, непрекъснато търси и кълве малки камъчета, които подпомагат смилането на храната.

Биология

Гнезди на колонии по скали, пещери, изоставени постройки, кладенци и др. Снася 2 бели яйца. Мътят двамата родители в продължение на 17 дни, но женската се задържа по-дълго време гнездото. Мътят 2 или 3 пъти в годината.

Стопанско значение

Поради малката му численост у нас дивият скален гълъб е защитен вид и ловът му е забранен.

Източник: Ловен туризъм в България / Янчо Найденов/