Гугутка

Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)

Разпространение

Гугутка

Ареалът на гугутката обхваща Европа, Южна и Средна Азия. Интродуцирана е в САЩ. В Европа и Предна Азия тя е постоянна птица, но в Индия извършва сезонни прелети. През последното столетие тя непрекъснато се премества все по на запад и постепенно заселва нови територии, като вече е стигнала до Скандинавския полуостров и Англия.

Описание

Общият тон на оперението на гугутката е пепеляво-сив. Опашката и е дълга и завършва с широка бяла ивица. На шията си има прекъснат отпред черен пръстен, очертан с бял кант.

Местообитания

Гугутката е птица на културния ландшафт и разпространението и е свързано с човека. Напоследък се наблюдават отделни двойки, които през лятото се заселват и гнездят извън населените места.

Храна

Гугутката е типична зърноядна птица. В нашата страна тя се среща главно около хамбарите, животновъдните ферми, селскостопанските дворове, мелниците, птицефермите и други места, където се разпиляват зърнени храни. Концентрацията й в някои случаи е толкова голяма, че може да причини щети на селското стопанство.

Биология

Гнезди най-често в населените места, парковете и градините по дървета, храсти, живи плетове, на електрически стълбове, по корнизи на постройки, тавани и други части на сградите. Гнездото си прави небрежно и понякога яйцата падат на земята. Мъти 3-4 пъти през годината, като започва твърде рано, още през март, а в по-топлите райони и през февруари. Всеки път женската снася по две яйца, които се излюпват след около две седмици.

Естествени неприятели

Както при останалите представители на семейството.

Ловностопанско значение

Гугутка

В Края на XIX в. гугутката се е срещала главно в Южна Азия, част от Мала Азия и Африка. В Югоизточна Европа е била малочислена. От началото на 30-те години на миналото столетие разшири значително своето разпространение на запад и на север и достигна Атлантическото крайбрежие и Скандинавските страни, където числеността и от няколко двойки нарасна до 30-100 хил. двойки. В България числеността на вида е висока – около 1 млн. гнездови двойки. Дълги години биенето на гугутката у нас бе забранено. През 1986 г. тя бе извадена от списъка на защитените видове, а с влизане в сила на новия Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г. тя е ловен обект.

Сроковете за ловуване

Ловният сезон за тази птица започва от 15 август до 31 декември.

Източник: Ловен туризъм в България / Янчо Найденов/