Риби със стопанско значение

Шаран (Cyprinus carpio). Шаранът е сладководна риба, но понася и слабо солени води. Ето защо у нас се среща в Дунав и някои крайморски езера. При температура на водата 22 – 28°С, шаранът най-добре расте и се развива, достига до 120 см на дължина и до 35 кг на тегло. Желан обект e за спортен риболов поради вкусовите си качества, борбеността си и непретенциозността си към природните условия.

Сом (Silurus glanis), още Европейски сом е сладководна риба, чието тяло е без люспи. На дължина е възможно да достигне до 3-4 метра и тегло 300-500 килограма. Риболов на Сом може да се практикува по няколко начина. От брега, от лодка на „влачене“ и от лодка на „кльонк“. Възможни за използване са, както естествени, така и изкуствени примамки…

Щуката (Esox lucius), е едра хищна риба, широко разпространена в нашите води. Среща се почти навсякъде в Азия, Америка и Европа. Достига над 150 см дължина на тялото и тегло до 20 кг. Среща се до 1 500 м надморско равнище. На места живее и в полусолени води.Среща се в стоящи, сладки води.

Белият амур (Ctenopharyngodon idella) е риба, пренесена в България от Русия, като родината и са реките Амур и Усури в Далечния изток.От там поради изключително ценните си стопански качества и най-вече бързия темп на растеж рибата е изкуствено разселена в Европа и Америка. У нас първите амури са внесени още през 1964 година.

Белият толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) е сладководна риба от групата на внесените и аклиматизирани у нас „растителноядни риби“ от семейство Шаранови. Родината ѝ е Далечния изток. Тялото на белия толстолоб е странично сплеснато с голяма глава, а очите ѝ са разположени в долната ѝ част. Живее в горните слоеве на водата и се храни развиващия се там планктон. В България, белият толстолоб се размножава само изкуствено.

Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario).  Тя е типична студеноводна риба и се среща във високопланинските езера и потоци със студена-бистра и прозрачна вода. Тези условия и силната проточност на водата влияят положително върху нейното развитие и размножаване.
Американска (дъгова) пъстърва(Salmo gairdneri irideus ). Тя е основният вид,който се отглежда в стопанствата. Получена е в САЩ при кръстосване на два вида пъстърва. У нас е внесена през 1924г. Тя е по-подходяща за изкуствено отглеждане на пъстървите във водоемите поради предимствата и положителните и качества пред речната.

Сивен (Salvelinus fontinalis). Този вид пъстърва e много лесен за разпознаване и не може да се сбърка с друг вид, заради окраската си. Отстрани има червени петна, а гърба ѝ е тъмен на цвят, но покрит със светли точки, наподобяващи червейчета. На големина достигат до 25-30 см, но има и по-големи видове.

Моруна (Huso huso)  – най-голямата от есетровите риби.Преходна, обитаваща басейните на Каспийско, Черно и Азовско море.Нейната възраст достига до 100г., а теглото до 1,5т. Тя достига сравнително най-късно до полова зрелост – мъжките на 14-18 г, женските на 16-23 г.

Руска есетра (Acipenser gueldenstaedti) – една от главните в стопанско отношение есетри.Обитава басейните на Черно, Азовско и Каспийско море и прилежащите им големи реки. В Дунав навлиза през цялата година, като преди е достигала до Регенсбург (Германия).

Чига (Acipenser ruthenus) – сладководна риба, предпочита реки с чакълесто дъно.В реките, водохранилищата и езерата тя се открива на местата  със слабо течение. Разпространена е в реките на Черноморско-Азовския, Каспийския и Балтийския басейни, на изток до р. Енисей.